REGULAMIN
I
POLITYKA PRYWATNOŚCI

22 Kongresu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
26 października 2018 r. Warszawa

1. Organizatorem 22 Kongresu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości jest:

Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Nowogrodzka 19, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000172046, posiadającą NIP: 5261005039, REGON: 010719350.

2. 22 Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości będzie miał miejsce dnia 26 października 2018 r. w Hotelu InterContinental ul. Emilii Plater 49 w Warszawie. Szczegółowy program Kongresu jest umieszczony na stronie Kongresu na stronie www.kongrespfrn.pl w zakładce Program.

3. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji i zakupu biletu najpóźniej na 9 godzin przed Kongresem.

4. Rejestracji oraz zakupu biletu należy dokonać za pośrednictwem strony www.kongrespfrn.pl w zakładce Bilety, która przekierowuje na stronę www.wspon.org.pl/event/kongres

5. Płatność za bilet musi być dokonana w momencie zakupu biletu. Nie ma możliwości rezerwacji biletu.

6. Typ biletu i jego cena jest gwarantowana, gdy data dokonania przelewu za dany typ biletu nie przekracza okresu sprzedaży danego biletu.

7. Tabela z dostępnymi typami biletów oraz okresami sprzedaży dostępna jest na stronie www.kongrespfrn.pl w zakładce Bilety.

8. Kupującemu przysługuje prawo wyboru sposobu płatności za bilet: poprzez wykorzystanie jednej z dostępnych form płatności elektronicznych tj. przelew elektroniczny, przelew za pośrednictwem Dotpay. Dniem dokonania płatności za bilet jest dzień wpływu środków na rachunek Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

9. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego na stronie www.wspon.org.pl/event/kongres podczas procesu zakupu biletu. Wypełnienie formularza rejestracyjnego wiąże się z podaniem danych osobowych Uczestnika. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości uczestniczenia w Kongresie.

10. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Administratorem danych osobowych Uczestników Kongresu jest Organizator Kongresu – Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Nowogrodzka19. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dane osobowe Uczestników Kongresu (imię i nazwisko, adres zamieszkania) mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji i obsługi Kongresu. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w siedzibie Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, RODO i aktów wykonawczych oraz zostaną bezpowrotnie usunięte miesiąc po zakończeniu Kongresu.

11. Organizator ma prawo powierzenia przetwarzania danych osobowych Uczestników Kongresu wyłącznie podmiotom uczestniczącym w organizacji Kongresu i wyłącznie na potrzeby organizacji Kongresu. Organizator informuje, że każdy Uczestnik ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych w siedzibie Organizatora, a także do żądania zaprzestania przetwarzania tych danych i złożenia sprzeciwu co do ich przetwarzania, w zakresie dozwolonym przez RODO. We wszystkich tych sprawach ze względów bezpieczeństwa Uczestnik winien zwracać się do Organizatora na piśmie.

12. Uczestnik Kongresu proszony jest o wyrażenie zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji na temat konferencji oraz informacji handlowych dotyczących 22 Kongresu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na używanie posiadanych przez Uczestnika telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego na podstawie art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Uczestnik ma prawo odwołania zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, w formie pisemnej na adres Organizatora. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale odmowa jej wyrażenia może skutkować brakiem możliwości uczestniczenia w Konferencji.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych uczestnika.

14. Uczestnik Kongresu zobowiązuje się w czasie trwania Kongresu do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora. Osoby bez identyfikatora nie będą wpuszczane na sale oraz na wieczorny bankiet.

15. Przebieg Kongresu będzie fotografowany i filmowany przez organizatorów. Udział w Kongresie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie zdjęć i materiałów wideo, na których Uczestnik został sfotografowany lub sfilmowany w ramach udziału w Kongresie lub też dobrowolnie udzielił wywiadu przed kamerą bądź pozował do zdjęcia.

16. W przypadku odwołania przez Uczestnika zgłoszenia na 21 dni przed rozpoczęciem Kongresu Organizator pobiera od Uczestnika opłatę w wysokości 50% ceny biletu; pozostała kwot w wysokości 50% kwoty biletu podlega w terminie 7 dni zwrotowi na wskazany rachunek Uczestnika. W przypadku odwołania przez Uczestnika zgłoszenia w terminie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Kongresu cena za bilet nie podlega zwrotowi. Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać pisemnie na adres e-mail: kongres@wspon.org.pl.

17. Uczestnik ma prawo w dowolnym terminie przed Kongresem wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika. Taką informację należy zgłosić na email kongres@wspon.org.pl ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru kontaktowego oraz adresu email danej osoby.

18. W przypadku zakupu biletów grupowych w jednym zamówieniu (dostępne dla osób z tej samej firmy, dla 2 i więcej biletów), Organizator przyjmuje jedną płatność i wystawia jedną fakturę do zamówienia. Wszystkie osoby ujęte w takim zamówieniu będą na listach kontaktowych identyfikowane poprzez Imię i Nazwisko Uczestnika, dlatego zgłaszający ma obowiązek podać dane (imię i nazwisko, email oraz numer telefonu) osób, dla których wykupuje bilety.

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników zostawione lub zagubione podczas Kongresu. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za zniszczenie mienia i wszelkie szkody zdziałane z własnej winy na terenie i w trakcie trwania Kongresu.

20. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia terminu Kongresu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania ewentualnych zmian w programie. Organizator zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej aktualnych informacji. W przypadku odwołania Kongresu Organizator zwraca Uczestnikom koszty biletów.

21. Organizator zastrzega prawo do zmiany miejsca, w którym odbędzie się Kongres.